Au Fil de la Magrée - Chambres d'hôtes à Tavier
25°C in ANTHISNES

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINEVERKOOP VIA DE RMT


1. Doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onlineboekingen die bij onze zaak worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketingtool (RMT).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen enkele boeking is mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant beschikt over de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's en aanbiedingen worden te goeder trouw uitgewerkt op basis van de beschikbare gegevens. Kaarten, foto's en illustraties worden alleen ter informatie getoond en vertegenwoordigen geen contractuele verplichtingen. Ze kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen nog voor de boeking is afgerond. De klant geeft ons de toelating de eventuele materiële, kennelijke fouten in de door ons verstrekte informatie te verbeteren.

3. Prijs

De prijzen die op het moment van de boeking worden weergegeven, omvatten de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, kosten en andere vergoedingen. Eventuele supplementen worden duidelijk aangegeven voordat de boeking van de dienst wordt verricht.

De klant geeft ons de toestemming kennelijke fouten in de prijs te verbeteren.


4. Boeking

De klant kiest uit de diensten die worden aangeboden op de regionale marketingtool. De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmodaliteiten van de diensten die beschikbaar zijn op de boekingstool en dat hij de vereiste en/of aanvullende informatie heeft gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken uit te voeren. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften. Wij zijn in dit opzicht geenszins aansprakelijk. De boeking wordt na afloop van het boekingsproces geacht door de klant te zijn aanvaard.


5. Boekingsproces

De boekingen van de klant gebeuren via de digitale boekingsbon die online toegankelijk is op de boekingstool. De boeking wordt geacht te zijn verricht vanaf de ontvangst van de boekingsbon. De klant verbindt zich ertoe voorafgaand aan elke boeking, alle informatie in te vullen die nodig is voor de boeking. De klant verklaart dat de verstrekte informatie exact en waarachtig is. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie:
invoeren van de bankkaartgegevens als een onderpand of een voorafgaande betaling wordt gevraagd; de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) raadplegen en aanvaarden en, ten slotte, bevestiging van de boeking door de klant.6. Ontvangstbewijs van de boeking

De boekingstool meldt de ontvangst van de boeking van de klant en bevestigt deze meteen door een e-mail te sturen. De bevestiging van de boeking per e-mail geeft een overzicht van het contractvoorstel, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden gerelateerd aan het gekozen tarief en aanvaard door de klant, de datum waarop de boeking werd uitgevoerd en het adres van de zaak, waar de klant eventuele klachten kan indienen.

7. Herroepingsrecht

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zijn boeking als de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet:
• voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bv. een vakantieverblijf),
• voor vervoer,
• voor autoverhuurdiensten,
• voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

8. Respect voor de privacy

We verzamelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016/679).

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw boeking en zijn onmisbaar voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van bovengenoemde Verordening). Daartoe kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners, waaronder met name Elloha.com dat de boekingstool beheert, de dienstverleners voor online betalingen en dienstverleners in andere Staten. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de aanbieder van de betalingsdienst aan de bank van de zaak worden doorgegeven voor de uitvoering van het boekingscontract. We maken enkel gebruik van partners die een beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met de regels vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promoties of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen.

We bewaren uw gegevens nog 3 jaar na het laatste contact (e-mail, boeking, ...).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het doel van uw correspondentie.

Uw klachten over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde controle-instantie.